سماور ذغالی لبه دار ا لیتر

سماور ذغالی  چنس برنز ورق 8 میلی  یانار خزر