میزاطو پایه کوتاه یونیک

میز اطو پایه کوتاه 7030، یونیک، بایونیک، روکش نسوز، دارای مرغوب ترین نوع ابر برای اتو کشی بهتر، دارای 4 حالت ارتفاع