سماور گازی 6 لیتر یانارخزر

سماور گازی 6 لیتر یانارخزر تبریز  با ورق 8 میل و ضمانت سه ساله