سماور 6 لیتر گازی یانار خزر

سماور گازی 6 لیتر قلم  یانار خزر تبریز با ورق 8 میلی و ضمانت سه ساله