مخزن زباله 20 لیتری گود بین

مخزن زباله 20 لیتري پدالدار (مونتاژ شده)