مخزن زباله 180 لیتری گود بین

مخزن زباله 180 لیتري پدال دار (مونتاژ شده)