مخزن زباله 50 لیتری گودبین

مخزن زباله 50 لیتري پدال دار (مونتاژ شده)