مخزن زباله 100 لیتری گود بین

مخزن زباله 100 لیتري پدال دار (مونتاژ شده)