مخزن زباله 120 لیتری گودبین

(شده مونتاژ (لیتري 120 زباله مخز