مخزن زباله 240 لیتری گود بین

مخزن زباله 240 لیتري پدال دار (مونتاژ شده)