جا قاشقی دو طبقه

ابعاد   طول 41   عرض 30   ارتفاع 8   ارتفاع 13