جای سبزی سه پارچه یاس کوچک

ابعاد   طول 29   عرض 19   ارتفاع 12
دارای درجه تقویم شروع نگهداری مواد مصرفی
 
 بعد از قرارگیری محتویات درظرف فلش چرخان روی دستگیره را به تاریخ همان روز قرار داده تا دوره مصرف مشخص شود