سبد میوه متوسط پایه استیل

ابعاد   عرض 30   ارتفاع 10