ست آبکش و لگن نسیم (2)

ابعاد   طول 40   عرض 33   ارتفاع 14