ست آبکش و لگن نسیم (3)

ابعاد   طول 34   عرض 28   ارتفاع 12