ست آبکش و لگن نسیم (4)

ابعاد   طول 28   عرض 24   ارتفاع 11