ست کاسه چهار گوش لیمون

ابعاد سایر 1   طول 26   عرض 26   ارتفاع 12     ابعاد سایز 2   ابعاد   طول 23   عرض 23   ارتفاع 10.5   ابعاد سایز 3   ابعاد   طول 19.5   عرض 19.5   ارتفاع 9   ابعاد سایز 4   ابعاد   طول 15.5   عرض 15.5   ارتفاع 7.5