ست کاسه گرد 4 سایز1

ابعاد کاسه شماره 1 :   عرض : 30   ارتفاع : 13.5   کاسه شماره 2 :   عرض  : 26   ارتفاع : 12   کاسه شماره 3 :   عرض : 21   ارتفاع : 10.5   کاسه شماره 4   عرض 14   ارتفاع : 8.5