ست کاسه گرد سه سایز لیمون

ابعاد سایز 1 عرض 30   ارتفاع 13.5   سایز 2 عرض 26   ارتفاع 12   سایز 3   عرض 21   ارتفاع 10.5