ست کاسه و آبکش 4 گوش (1)

ابعاد   طول27   عرض 30   ارتفاع 12.5