سرویس 6 پارچه لگن و آبکش نسیم

ابعاد   طول 40   عرض 38   ارتفاع 14