جا پودر شوینده

ابعاد   طول 22   عرض11   ارتفاع 20.5