قابلمه 12پارچه مشکی گرانیت8744

یک عدد قابلمه قطر 20 سانتیمتر
 
یک عدد قابلمه قطر 24 سانتیمتر
 
یک عدد قابلمه  قطر 28 سانتیمتر
 
یک عدد قابلمه  قطر 32 سانتیمتر
 
یک تابه رژیمی دوطرفه با قطر 28 سانتیمتر
 
یک تابه دو دسته با قطر 24 سانتیمتر